Política de Protecció de Dades Personals


Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, d'ara endavant Caixa Ontinyent.
Domicili: Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (Valencia)
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: fer clic ací

Amb quines finalitats anem a tractar les seues dades personals?

Caixa Ontinyent tracta les dades necessàries per a la signatura d'un contracte o la prestació del servei sol·licitat. Per tant, tractem les seues dades per al manteniment de la relació contractual i gestió interna de la relació Caixa-Client.

A més, les seues dades podran ser tractades bé per interès legítim, obligació legal o per haver obtingut el seu consentiment exprés, en els casos que passem a detallar:

Tractament per un interès legítim: Tractarem les seues dades per;

    • La prevenció del frau,
    • màrqueting directe, publicitat i comunicacions comercials en línia amb el desenvolupament del negoci dels nostres propis productes i/o serveis financers. Les accions comercials podran realitzar-se per qualsevol mitjà, inclòs els telemàtics,
    • l'anàlisi d'estudis estadístics, simulacions de dades, establiments de preus i estudis sobre rendabilitats de possibles productes,
    • actualitzar-les (les facilitades prèviament per vostè), amb base a altres fonts pròpies per a l'adequat mantenimient de la relació contractual,
    • avaluar la seua solvència a l'efecte d'oferir recomanacions sobre productes o serveis de Caixa Ontinyent,
    • en relació amb els moviments transaccionals dels productes i/o serveis que vostè tinga contractats amb Caixa Ontinyent, així com les dades sobre la seua capacitat d'estalvi i endeutament, dur a terme la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que haja contractat o mantinga contractats,
    • en el cas d'impagament de qualsevol de les obligacions derivades del contracte, les dades relatives al dèbit podran ser comunicades a fitxers de compliment o incumpliment d'obligacions dineràries,  
    • en el cas que vostè contracte amb Assegurances Caser un producte  i/o servei del qual la comercialització haja estat realitzada per Caixa Ontinyent, comunicarem les dades estrictament necessàries per al contracte, ja que aquesta comunicació pretén agilitzar el tràmit de contractació.
    • en el cas de la seua veu, quan li informem prèviament, emmagatzemarem la conversa telefònica.

     Vosté podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments, nomenats amb anterioritat, basant-se en l'interès legítim, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades a:  fer clic ací i explicant el motiu de l'oposició.

Tractament per una obligació legal: Les seues dades seran tractades per;

 • Una vegada finalitzada la relació que legitima el tractament de les seues dades, aquestes s'emmagatzemaran bloquejades amb l'únic objectiu de realitzar la formulació i defensa de reclamacions i l'oportuna cessió a requeriment de les autoritats,
 • per a l'obtenció, emmagatzematge i gestió de dades biomètriques, amb l'única finalitat de la defensa legal, en cas que ho requerisca un procés judicial,
 • obtenir l'estat de compliment de les obligacions en els sistemes d'informació creditícia,
 • en relació amb les seues dades identificatives i de residència, així com les dades relatives a tots els seus comptes que es recopilaran i es transferiran a l'Administració Tributària Espanyola perquè aquesta puga atendre els compromisos subscrits amb altres jurisdiccions en l'àmbit de la assistència mútua en matèria tributària,
 • demanar en nom de tercers proveïdors aquelles dades de clients interessats en contractar els serveis corresponents, actuant Caixa Ontinyent com a intermediari i encarregat del tractament del proveïdor (sector assegurances),
 • per a l'execució de sol·licituds de drets de la normativa vigent de protecció de dades.
 • per a declarar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIR) les dades necessàries per identificar les persones amb qui es mantinguen, directament o indirectament, risc de crèdit. Així mateix s'informa del dret que assisteix a "Caixa Ontinyent" per obtenir de la CIR informes sobre els riscos que puguen ser registrats.
 • per al compliment de la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Aquesta obligació legal romandrà una vegada finalitzat el contracte.

Tractament per consentiment exprés: Sempre que hi haja donat el seu consentiment exprés tractarem les seues dades personals per a:

 • El desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i/o serveis de Caixa Ontinyent o empreses participades (CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-). Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics,
 • el desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i/o serveis de Caixa Ontinyent o empreses participades una vegada acabada la relació contractual amb Caixa Ontinyent. Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics,
 • consultar a empreses que faciliten informació sobre solvència, morositat i en general d'indicadors de risc quan li oferim finançament personalitzat,
 • enriquir amb dades obtingudes de fonts externes el seu perfil comercial, per oferir-li productes o serveis propis o d'empreses participades, basant-se en el resultat d'aquest perfilat,

En cas que no autoritze el tractament de les seues dades per a les anteriors finalitats, això no afectarà al manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb Caixa Ontinyent.

Qui intervé?

Depenent de la relació contractual es poden establir els següents intervinents Titulars, Avalista/Garant, Autoritzat i Representant el tractament dels quals estarà legitimat per una relació contractual.

Com obtenim les seues dades?

De la informació que vostè ens proporciona a la signatura del contracte.

Empreses que proporcionen informació sobre la solvència patrimonial i morositat.

A qui li comunicarem les seues dades?

Empreses participades per Caixa Ontinyent amb les següents finalitats:

 • Desenvolupar accions comercials de productes i serveis.
 • Contractar productes i/o serveis d'aquestes entitats.

Podran ser cedides a organismes públics, Agència Tributària, a jutges i tribunals i en definitiva a aquells amb qui Caixa Ontinyent tinga una obligació legal.

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Tractarem les seues dades, sempre que siguen necessàries per a la finalitat per a la que van ser recollides i el temps establert per una obligació legal. A més d'aquells casos en què una vegada finalitzada la relació contractual disposem del consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions comercials.

Quins són els seus drets?

 • A saber si estem tractant les seues dades o no.
 • A accedir a les seues dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollides o si ens retira el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, en aquest cas només es conservaran d'acord amb la normativa vigent.
 • A portar les seues dades, que li seran facilitades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica.
 • A presentar una reclamació davant el delegat de Protecció de Dades o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte a licitud del tractament basat en el consentiment exprés.


Com puc exercir els meus drets?

 • Disposem de formularis per a l'exercici dels seus drets; pot sol·licitar-los via correu electrònic o si ho preferiu, podeu fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o l'autoritat competent.
 • Aquestos formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de còpia del DNI o document oficial en vigor que l'acredite.
 • Els formularis poden ser enviats:
  • o   per correu postal a l'adreça:
   Plaça Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent, València
   (A/A. Delegat de Protecció de Dades)
  • o   per correu electrònic a:

   fer clic ací.

Informació General

La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, Caixa Ontinyent, amb domicili social a Ontinyent, Plaça Sant Domingo, número vint-i-quatre, és una Entitat de Crèdit de naturalesa fundacional i caràcter Benèfic Social, subjecta a supervisió del Banc d'Espanya i sotmesa al protectorat de la Generalitat Valenciana. La seua duració és indefinida i està integrada en la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis i en la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, inscrita en el Registro Mercantil de València, al Volum 7961, Llibre 5256 de la Secció General, Foli 216, Full número V-18091, en el Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular, dependent del Banc d'Espanya, amb el número 2045 i en el Registro de Caixes d'Estalvi de la Comunitat Valenciana, dependent de l'Institut Valencià de Finances, amb el número 5.

La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, es regeix pels seus Estatuts aprovats per Reial Ordre del 31 d'octubre de 1884. La CIF és el número G-46002796.

L’adreça de Correu Electrònic és co@caixaontinyent.es.

La Web Site de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent ha estat creada amb caràcter informatiu, transaccional i per a ús exclusivament personal i tots els productes i servicis continguts en ella són prestats de conformitat amb la normativa vigent i davall la supervisió del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Condicions:

 • Els drets de propietat intel·lectual sobre la Web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Caixa Ontinyent.
 • Els continguts, tant relacionats amb activitats comercials, com a informació sobre productes i servicis inclosos en la present WEB de la Caixa Ontinyent i qualsevol altra vinculada a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya.
 • Queden autoritzats de forma gratuïta i personal, per a usar, copiar i imprimir qualsevol material o document trobat en la present Web Site, podent transferir els continguts al seu terminal sempre que siga per al seu ús personal i sense cap finalitat comercial; per tant queda expressament prohibida la seua distribució, modificació, transmissió, re-expedició o ús dels continguts de la Web Site amb finalitats públiques o comercials.
 • El programa que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'este lloc Web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programa descarregat des d'este lloc, cal acceptar prèviament els termes del Contracte de llicència, si hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programa (en avant, el “Contracte de Llicència”).Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programa en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.El programa només està garantit, si és procedent, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent-se qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables Caixa Ontinyent ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que Caixa Ontinyent haguera sigut informada de la possibilitat de estos danys.
 • LES MARQUES en el seu sentit genèric contingudes en esta Web Site estan protegides per la llei igual que els continguts, les quals no podran ser alterades, modificades, canviades ni adaptades per l'usuari.
 • Caixa Ontinyent farà ferm tots els drets que la llei de Propietat Intel·lectual i Industrial preveuen, exercint les accions civils o penals que corresponguen contra els qui lesionen el seu dret i exigirà les mesures necessàries per a la seua salvaguarda.
 • Caixa Ontinyent es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a la dita informació.La informació continguda en estes pàgines web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i servicis i a altres informacions que contenen estes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició en el mateixa Web.
 • Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que vosté puga fer dels materials disponibles en la Web Site si infringiren els drets de terceres parts que no pertanyen o estiguen associats amb Caixa Ontinyent.
 • Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vullga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
 • Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en estes pàgines web i, per tant, no elaborada per Caixa Ontinyent o no publicada amb el seu nom.
 • Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seues pàgines web.
 • Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la Web. Caixa Ontinyent no és responsable de que els continguts de la Web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una ferramenta com Internet i acompanyar als menors en les seues sessions.
 • Caixa Ontinyent adverteix que l'ús, de la Web Site que vosté faça i de la informació que esta continga, són de la seua pròpia responsabilitat, així com, no garanteix que en l'accés a altres Web Site a través d'enllaços (links) puga visualitzar informació que ferisca la seua sensibilitat o li provoque danys.Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que vosté puga realitzar a esta Web Site o altres accessos controlats per Caixa Ontinyent, que infringisquen els drets de propietat de tercers, i el contingut dels quals siga amenaçant, difamatori, obscé, pornogràfic, o transmissió de qualsevol altre material que constituïsca o incite una conducta que puga ser considerada una ofensa penal.
 • Caixa Ontinyent no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguen vinculades a esta Web Site i cooperarà, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violen la llei. Este acord serà efectiu fins que qualsevol de les parts decidisca unilateralment el seu termini. En eixe cas haurà d'esborrar tot el material que vosté haja obtingut d'esta Web Site, així com destruir les còpies, documents o instal·lacions que estigueren en el seu poder.
 • Caixa Ontinyent podrà modificar les presents Condicions, actualitzant-les en esta mateixa Web Site, per la qual cosa es recomana que amb periodicitat raonable consulte la mateixa per si s'hagueren produït estes modificacions.
 • Les parts acorden que estes Condicions per què es regeix l'accés a la Web Site de Caixa Ontinyent estan salvaguardades per la legislació espanyola i en cas de qualsevol controvèrsia se sotmeten a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de Ontinyent (Espanya).